Wybierz samoch├│d:

Polityka prywatno┼Ťci sklepu internetowego piorawycieraczek.pl

Polityka prywatno┼Ťci sklepu internetowego piorawycieraczek.pl

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatno┼Ťci zawiera zasady dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych przez Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotycz─ů, a tak┼╝e informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narz─Ödzi analitycznych.

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego jest:
  Grupa DWR Marcin Holewik, Pawe┼é Juroszek, Mateusz Margalski Spó┼éka cywilna
  z siedzib─ů przy plac Kasprowicza 5, 40-749 Katowice
  NIP: 6342835343
  REGON: 360642923
  Telefon:  32 729 81 91
  E-mail: sklep@piorawycieraczek.pl
  - zwana dalej „Administratorem

 1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane s─ů przez Administratora zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w szczególno┼Ťci zgodnie z rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie zwi─ůzane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj─ůcego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyj─ůtkiem:

 • zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatno┼Ťci danych osobowych niezb─Ödnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia tej┼╝e umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je┼╝eli osoba, które dane dotycz─ů chce zawrze─ç dan─ů umow─Ö z Administratorem, to jest zobowi─ůzana do podania wymaganych danych. Ka┼╝dorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego,

 • obowi─ůzków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj─ůcym z powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa nak┼éadaj─ůcych na Administratora obowi─ůzek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksi─ůg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemo┼╝liwi Administratorowi wykonanie tych┼╝e obowi─ůzków.

 1. Administrator dok┼éada szczególnej staranno┼Ťci w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz─ů, a w szczególno┼Ťci jest odpowiedzialny i zapewnia, ┼╝e zbierane przez niego dane s─ů:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,

 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich s─ů przetwarzane,

 • przechowywane w postaci umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö osób, których dotycz─ů, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia celu przetwarzania,

 • przetwarzane w sposób zapewniaj─ůcy odpowiednie bezpiecze┼ästwo danych osobowych, w tym ochron─Ö przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow─ů utrat─ů, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc─ů odpowiednich ┼Ťrodków technicznych lub organizacyjnych.

 1. Uwzgl─Ödniaj─ůc charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno┼Ťci osób fizycznych o ró┼╝nym prawdopodobie┼ästwie i wadze zagro┼╝enia, Administrator wdra┼╝a odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa┼éo si─Ö zgodnie z rozporz─ůdzeniem i aby móc to wykaza─ç. Administrator stosuje ┼Ťrodki techniczne zapobiegaj─ůce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy┼éanych drog─ů elektroniczn─ů.

  §2
  PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spe┼éniony jest co najmniej jeden z poni┼╝szych warunków:

  • osoba, której dane dotycz─ů wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi─Ökszej liczbie okre┼Ťlonych celów,

  • przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania umowy, której stron─ů jest osoba, której dane dotycz─ů, lub do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby, której dane dotycz─ů, przed zawarciem umowy;

  • przetwarzanie jest niezb─Ödne do wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na Administratorze;

  • przetwarzanie jest niezb─Ödne do celów wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron─Ö trzeci─ů, z wyj─ůtkiem sytuacji, w których nadrz─Ödny charakter wobec tych interesów maj─ů interesy lub podstawowe prawa i wolno┼Ťci osoby, której dane dotycz─ů, wymagaj─ůce ochrony danych osobowych, w szczególno┼Ťci gdy osoba, której dane dotycz─ů, jest dzieckiem.

  1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka┼╝dorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powy┼╝ej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów s─ů wskazane poni┼╝ej.

  Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania / okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
  Realizacja Umowy Sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej

  Artyku┼é 6 ust. 1 lit. b) Rozporz─ůdzenia RODO (wykonanie umowy)

  Dane s─ů przechowywane przez okres niezb─Ödny do wykonania, rozwi─ůzania lub wyga┼Ťni─Öcia w inny sposób zawartej umowy.

  Zakres: imi─Ö i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci / siedziby (je┼╝eli jest inny ni┼╝ adres dostawy), adres IP, ID klienta.
  Prowadzenie ksi─ůg rachunkowych

  Artyku┼é 6 ust. 1 lit. c) Rozporz─ůdzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowo┼Ťci tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

  Dane s─ů przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj─ůcymi Administratorowi przechowywanie ksi─ůg podatkowych (do czasu up┼éywu okresu przedawnienia zobowi─ůzania podatkowego, chyba ┼╝e ustawy podatkowe stanowi─ů inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licz─ůc od pocz─ůtku roku nast─Öpuj─ůcego po roku obrotowym, którego dane dotycz─ů).

  Imi─Ö i nazwisko; adres zamieszkania / prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci / siedziby (je┼╝eli jest inny ni┼╝ adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta
  Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze┼ä jakie mo┼╝e podnosi─ç Administrator lub jakie mog─ů by─ç podnoszone wobec Administratora

  Artyku┼é 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia RODO

  Dane s─ů przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez okres przedawnienia roszcze┼ä w stosunku do osoby, której dane dotycz─ů, z tytu┼éu prowadzonej przez Administratora dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Okres przedawnienia okre┼Ťlaj─ů przepisy prawa, w szczególno┼Ťci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze┼ä zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda┼╝y dwa lata).

  Imi─Ö i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci / siedziby (je┼╝eli jest inny ni┼╝ adres dostawy).
  Obsługa zgłoszeń

  Artyku┼é 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia RODO

  Dane s─ů przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez okres przedawnienia roszcze┼ä w stosunku do osoby, której dane dotycz─ů, z tytu┼éu prowadzonej przez Administratora dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Okres przedawnienia okre┼Ťlaj─ů przepisy prawa, w szczególno┼Ťci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze┼ä zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda┼╝y dwa lata).

  Imi─Ö, nazwisko, adres e-mail, adres IP
  Wysy┼éka wiadomo┼Ťci e-mail w ramach us┼éugi newsletter

  Artyku┼é 6 ust. 1 lit. a) Rozporz─ůdzenia RODO (zgoda)

  Dane przechowywane s─ů do momentu wycofania zgody przez osob─Ö, której dane dotycz─ů.

  Adres poczty elektronicznej.
  Publikacja opinii na temat produktu na stronach internetowych

  Artyku┼é 6 ust. 1 lit. a) Rozporz─ůdzenia RODO (zgoda)

  Dane przechowywane s─ů do momentu wycofania zgody przez osob─Ö, której dane dotycz─ů.

  Imi─Ö i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci / siedziby (je┼╝eli jest inny ni┼╝ adres dostawy).

   §3
   CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

   1. Ka┼╝dorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia┼éa┼ä podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym. Przyk┼éadowo je┼╝eli Klient decyduje si─Ö na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Towaru zamiast przesy┼éki kurierskiej, to jego dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzeda┼╝y, ale nie b─Öd─ů ju┼╝ udost─Öpniane przewo┼║nikowi realizuj─ůcemu przesy┼éki na zlecenie Administratora.

   2. Administrator mo┼╝e przetwarza─ç dane osobowe w Sklepie Internetowym w nast─Öpuj─ůcych celach, na nast─Öpuj─ůcych podstawach, w okresach oraz w nast─Öpuj─ůcym zakresie:

    §4
    ODBIORCY DANYCH

    1. Dla prawid┼éowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzeda┼╝y konieczne jest korzystanie przez Administratora z us┼éug podmiotów zewn─Ötrznych. Administrator korzysta wy┼é─ůcznie z us┼éug takich podmiotów przetwarzaj─ůcych, którzy zapewniaj─ů wystarczaj─ůce gwarancje wdro┼╝enia odpowiednich ┼Ťrodków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe┼énia┼éo wymogi Rozporz─ůdzenia RODO i chroni┼éo prawa osób, których dane dotycz─ů.

    2. Przekazanie danych przez Administratora nie nast─Öpuje w ka┼╝dym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatno┼Ťci odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wy┼é─ůcznie wtedy, gdy jest to niezb─Ödne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb─Ödnym do jego zrealizowania. Przyk┼éadowo, je┼╝eli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie b─Öd─ů przekazywane przewo┼║nikowi wspó┼épracuj─ůcemu z Administratorem.

    3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mog─ů by─ç przekazywane nast─Öpuj─ůcym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

    • przewo┼║nicy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Towaru przesy┼ék─ů pocztow─ů lub przesy┼ék─ů kuriersk─ů, Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo┼║nikowi lub po┼Ťrednikowi realizuj─ůcemu przesy┼éki na zlecenie Administratora w zakresie niezb─Ödnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi.

    • podmioty obs┼éuguj─ůce p┼éatno┼Ťci elektroniczne lub kart─ů p┼éatnicz─ů - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p┼éatno┼Ťci elektronicznych lub kart─ů p┼éatnicz─ů Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obs┼éuguj─ůcemu powy┼╝sze p┼éatno┼Ťci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb─Ödnym do obs┼éugi p┼éatno┼Ťci realizowanej przez Klienta.

    • dostawcy us┼éug zaopatruj─ůcy Administratora w rozwi─ůzania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo┼╝liwiaj─ůce Administratorowi prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i ┼Ťwiadczonych za jego po┼Ťrednictwem Us┼éug Elektronicznych (w szczególno┼Ťci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz─ůdzania firm─ů i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia┼éaj─ůcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb─Ödnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz─ů polityk─ů prywatno┼Ťci.

    • dostawcy us┼éug ksi─Ögowych, prawnych zapewniaj─ůcy Administratorowi wsparcie ksi─Ögowe, prawne (w szczególno┼Ťci biuro ksi─Ögowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia┼éaj─ůcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb─Ödnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz─ů polityk─ů prywatno┼Ťci.

     §5
     PROFILOWANIE

     1. Administrator mo┼╝e korzysta─ç w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycz─ů zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y, czy te┼╝ mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z us┼éug w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym mo┼╝e by─ç np. przyznanie danej osobie rabatu, przes┼éanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedoko┼äczonych zakupach, przes┼éanie propozycji towaru, który mo┼╝e odpowiada─ç zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub te┼╝ zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj─Ö, czy b─Ödzie chcia┼éa skorzysta─ç z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy te┼╝ lepszych warunków i dokona─ç zakupu w Sklepie Internetowym.

     2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Towaru do koszyka, przegl─ůdanie strony konkretnego Towaru w Sklepie Internetowym, czy te┼╝ poprzez analiz─Ö dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej nast─Öpnie przes┼éa─ç np. kod rabatowy.

     3. Osoba, której dane dotycz─ů, ma prawo do tego, by nie podlega─ç decyzji, która opiera si─Ö wy┼é─ůcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywo┼éuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na ni─ů wp┼éywa.

      §6
      PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZ─ä

      1. Prawo dost─Öpu, sprostowania, ograniczenia, usuni─Öcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotycz─ů, ma prawo ┼╝─ůdania od Administratora dost─Öpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak┼╝e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegó┼éowe warunki wykonywania wskazanych wy┼╝ej praw wskazane s─ů w art. 15-21 Rozporz─ůdzenia RODO.

      2. Prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane s─ů przez Administratora na podstawie wyra┼╝onej zgody ma prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.

      3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane s─ů przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie okre┼Ťlonym w przepisach Rozporz─ůdzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególno┼Ťci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

      4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotycz─ů, ma prawo w dowolnym momencie wnie┼Ť─ç sprzeciw – z przyczyn zwi─ůzanych z jej szczególn─ů sytuacj─ů – wobec przetwarzania dotycz─ůcych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju┼╝ przetwarza─ç tych danych osobowych, chyba ┼╝e wyka┼╝e on istnienie wa┼╝nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz─Ödnych wobec interesów, praw i wolno┼Ťci osoby, której dane dotycz─ů, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä.

      5. W celu realizacji uprawnie┼ä, o których mowa w niniejszym paragrafie mo┼╝na kontaktowa─ç si─Ö z Administratorem poprzez przes┼éanie stosownej wiadomo┼Ťci pisemnie lub poczt─ů elektroniczn─ů na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

      §7
      COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

      1. Pliki Cookies (ciasteczka) s─ů to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysy┼éane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj─ůcej stron─Ö Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te┼╝ na karcie pami─Öci smartfona – w zale┼╝no┼Ťci z jakiego urz─ůdzenia korzysta odwiedzaj─ůcy nasz Sklep Internetowy). Szczegó┼éowe informacje dot. plików Cookies, a tak┼╝e histori─Ö ich powstania mo┼╝na znale┼║─ç m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

      2. Administrator mo┼╝e przetwarza─ç dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj─ůcych ze strony Sklepu Internetowego w nast─Öpuj─ůcych celach:

      • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, ┼╝e s─ů zalogowani;

      • zapami─Ötywania Towarów dodanych do koszyka w celu z┼éo┼╝enia Zamówienia;

      • zapami─Ötywania danych z wype┼énianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

      • dostosowywania zawarto┼Ťci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotycz─ůcych kolorów, rozmiaru czcionki, uk┼éadu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

      • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj─ůcych sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

      • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzaj─ůcych Sklep Internetowy poprzez anonimow─ů analiz─Ö ich dzia┼éa┼ä (np. powtarzaj─ůce si─Ö wizyty na okre┼Ťlonych stronach, s┼éowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa┼ä, tak┼╝e wtedy kiedy odwiedzaj─ů oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

      1. Standardowo wi─Ökszo┼Ť─ç przegl─ůdarek internetowych dost─Öpnych na rynku domy┼Ťlnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Ka┼╝dy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç okre┼Ťlenia warunków korzystania z plików Cookies za pomoc─ů ustawie┼ä w┼éasnej przegl─ůdarki internetowej. Oznacza to, ┼╝e mo┼╝na np. cz─Ö┼Ťciowo ograniczy─ç (np. czasowo) lub ca┼ékowicie wy┼é─ůczy─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak mo┼╝e to mie─ç wp┼éyw na niektóre funkcjonalno┼Ťci Sklepu Internetowego (przyk┼éadowo niemo┼╝liwym mo┼╝e okaza─ç si─Ö przej┼Ťcie ┼Ťcie┼╝ki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapami─Ötywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków sk┼éadania Zamówienia).

      2. Ustawienia przegl─ůdarki internetowej w zakresie plików Cookies s─ů istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda mo┼╝e by─ç równie┼╝ wyra┼╝ona poprzez ustawienia przegl─ůdarki internetowej. W braku wyra┼╝enia takiej zgody nale┼╝y odpowiednio zmieni─ç ustawienia przegl─ůdarki internetowej w zakresie plików Cookies.

      3. Szczegó┼éowe informacje na temat zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl─ůdarkach internetowych dost─Öpne s─ů w dziale pomocy przegl─ůdarki internetowej.

      4. Administrator mo┼╝e korzysta─ç w Sklepie Internetowym z us┼éug Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm─Ö Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z us┼éugi Piksel Facebooka dostarczanej przez firm─Ö Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z us┼éugi Heatmap dostarczanej przez firm─Ö HeatMap, Inc. Us┼éugi te pomagaj─ů Administratorowi analizowa─ç ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s─ů w ramach powy┼╝szych us┼éug w sposób zanonimizowany (s─ů to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemo┼╝liwiaj─ů identyfikacj─Ö osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te maj─ů charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj─ů cech identyfikuj─ůcych (danych osobowych) osoby odwiedzaj─ůce stron─Ö Sklepu Internetowego. Administrator korzystaj─ůc z powy┼╝szych us┼éug w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak ┼║ród┼éa i medium pozyskania odwiedzaj─ůcych Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urz─ůdze┼ä i przegl─ůdarek z których odwiedzaj─ů stron─Ö, IP oraz domen─Ö, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p┼ée─ç) i zainteresowania.

      5. Mo┼╝liwe jest zablokowanie w ┼éatwy sposób przez dan─ů osob─Ö udost─Öpniania Google Analytics informacji o jej aktywno┼Ťci na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu mo┼╝na zainstalowa─ç dodatek do przegl─ůdarki udost─Öpniany przez firm─Ö Google Inc. dost─Öpny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

      Ciekawe artykuły

      FAQ przy zakupie wycieraczek samochodowych

      FAQ przy zakupie wycieraczek samochodowych

      W zwi─ůzku z pojawianiem si─Ö na rynku motoryzacyjnym coraz wi─Ökszej ilo┼Ťci nowinek, jak grzyby po deszczu pi─Ötrz─ů si─Ö w─ůtpliwo┼Ťci i rodz─ů pytania, na kt├│re czujemy si─Ö w obowi─ůzku odpowiada─ç.

      Czytaj wi─Öcej
      Jak prawidłowo wymienić wycieraczki?

      Jak prawidłowo wymienić zużyte wycieraczki samochodowe? Kompleksowy poradnik

      Wycieraczki, jako cz─Ö┼Ťci eksploatacyjne pojazdu podlegaj─ů sezonowej wymianie. Wielu kierowc├│w wci─ů┼╝ bagatelizuje podstawowe oznaki ich zu┼╝ycia. Tymczasem monta┼╝ nowych w pe┼éni sprawnych i wydajnych pi├│r to zwykle kwestia chwili, kt├│ra realnie przek┼éada si─Ö na bezpiecze┼ästwo i komfort podr├│┼╝owania.

      Czytaj wi─Öcej
      Jak w┼é─ůczy─ç wycieraczki samochodowe?

      Jak w┼é─ůczy─ç wycieraczki samochodowe?

      W┼é─ůczenie wycieraczek samochodowych wydaje si─Ö czynno┼Ťci─ů do┼Ť─ç prost─ů. Jednak wielu kierowc├│w miewa z ni─ů problemy, zw┼éaszcza w pojazdach nowych lub po┼╝yczonych. Szybko zmieniaj─ůce si─Ö warunki pogodowe w trakcie jazdy cz─Östo nie gwarantuj─ů wystarczaj─ůcej ilo┼Ťci czasu potrzebnego na przyswojenie zasad funkcjonowania poszczeg├│lnych mechanizm├│w. Warto wi─Öc zapozna─ç si─Ö z nimi odpowiednio wcze┼Ťniej.

      Czytaj wi─Öcej
      Wycieraczki płaskie czy tradycyjne?

      Wycieraczki płaskie czy tradycyjne? Oto jest pytanie!

      Stoisz przed trudnym wyborem nowych wycieraczek do swojego samochodu? Przeczyta┼ée┼Ť r├│┼╝ne opinie i nadal nie wiesz czy wybra─ç wycieraczki tradycyjne czy p┼éaskie? Zapraszamy, ten tekst powsta┼é w┼éa┼Ťnie dla Ciebie! Mi┼éej lektury!

      Czytaj wi─Öcej
      ALCAAMiOBLOOMBOSCHDENSOFLASHHEYNERNEGOTTIVALEO